Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik, który zawarł z MOTYLEK Umowę sprzedaży towaru (nabył towar od MOTYLEK ), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy uważa się ją za niezawartą.
 3. Jeżeli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim MOTYLEK przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia towaru.
 5. Użytkownik może odstąpić od Umowy, składając MOTYLEK oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listownie na adres siedziby MOTYLEK lub mailowo na adres spozywczymotylek@gmail.com.
 7. MOTYLEK potwierdza Użytkownikowi doręczenie odstąpienia od umowy dokonanego mailowo.
 8. MOTYLEK niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 9.  MOTYLEK dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Użytkownik jest zobowiązany do odesłania towaru na adres:
 11. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, co do którego odstąpił do Umowy.
 12. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 13. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się przepisy ustawy z dn. 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019r., poz. 134, j.t. z późn.zm.).

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

…………………………….

(data)

…………………………….

(Imię i nazwisko Użytkownika)

…………………………….

(Adres Użytkownika)

 

CKP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 1. Rynek 5

43-200 Pszczyna

 

Data zawarcia umowy …………………………….

 

Oświadczenie o odstąpieniu

 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów z dnia …………………….. w postaci ………….. …………………………

 

 

…………………………….

(Podpis Użytkownika) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)